Premise

Aceasta politica de confidențialitate va informează cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastră comerciala.  In colectarea acestor informații, noi acționam in calitate de operator de date si, prin lege, suntem obligați sa va furnizam informații despre noi, despre datele pe care le colectam, motivul si modul in care folosim datele dvs. si despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.

Scopul acestui document este de a descrie cum colectam, utilizam si tratam datele dumneavoastră in diferitele activități pe care le desfășuram.

Va asiguram de faptul ca pentru noi confidențialitatea este valoroasa, angajând-ne sa respectam caracterul privat si securitatea informației furnizate de dumneavoastră.

Datele cu caracter personal se refera la orice informație care ne comunica ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dumneavoastră când interacționați cu resursele fizice si digitale pe care le controlam.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la art. 4 alineatul 1, înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Medical Net se asigura ca pentru fiecare prelucrare de date cu caracter personal a identificat un temei legal de prelucrare conform Regulamentului 679/2016, ca aceste informații sunt in permanenta revizuite intern si ca face toate eforturile pentru o informare corecta si transparenta a persoanelor vizate, la care fac referire datele prelucrate.

In cazul prelucrărilor de date care au ca si temei legal consimțământul persoanei vizate, Medical Net va pune la dispoziție mijloace tehnice corespunzătoare pentru exprimarea libera si informata a consimțământului dumneavoastră pentru fiecare set de date, pentru care va exprimați acordul de prelucrare.

Categorii de persoane si activitățile noastre

In conformitate cu Art. 13 din Regulamentul 679/2016, prin prezenta va informam ca Medical Net si in temeiul bazelor legale menționate in prezentul document, in funcție de fiecare activitate pe care o desfășoară societatea prelucrează date cu caracter personal al mai multor categorii de persoane vizate, in funcție de relația pe care acestea o au cu Medical Net . Aceste categorii de persoane vizate sunt:

Persoane asociate clienților si furnizorilor ( operator)

Colectarea datelor: Politica noastră este sa colectam date in scopuri explicite si specifice si cerem întotdeauna clienților si furnizorilor sa partajeze date strict relevante acestor scopuri. Datele colectate sunt in principal date de contact precum: nume, funcție, email, telefon, etc.

Folosirea datelor: Folosim datele colectate in scopul administrării contractelor comerciale, a schimbului de documente si informații aferente obligațiilor contractuale si in scopul de a dezvolta in permanenta servicii, condiții si facilitați mai bune clienților noștri .

Datele pot fi folosite si partajate cu alte entități in scop de recuperare a datoriilor comerciale pe care le acumulează clienții si furnizorii noștri.

Folosim datele in scopul asigurării securității datelor, inclusiv a celor cu caracter personal, pentru a descoperi, investiga si rezolva orice amenințare la adresa acestora.

Folosim datele prelucrate pentru a îndeplini obligațiile legale si profesionale care ne revin conform specificului activității noastre comerciale.

Temeiurile legale de prelucrare : Îndeplinirea obligațiilor noastre cu privire la fiscalitate, precum evidenta si demonstrarea serviciilor pe care le oferim, a serviciilor si bunurilor pe care le achiziționam, sau cu privire la alte legi sau responsabilități profesionale pe care trebuie sa le respectam,   încadrează prelucrările de date personale la Art. 6 alin. 1 litera c. din Regulamentul 679 /2016, obligația legala.   

In activitățile de administrare a clienților si furnizorilor, de asigurare a securității datelor, de dezvoltare a afacerii procesam datele in baza interesului legitim, pe care îl documentam intern in scopul determinării impactului asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.

Prelucram datele cu caracter personal in baza consimțământului pentru unele activități de promovare pe care le putem efectua împreuna cu clienții si furnizorii noștri.

Perioada de păstrare a datelor :  Păstram datele cu caracter personal pentru atât timp cat ele sunt necesare scopului prelucrării, ținând cont inclusiv de prevederile legale. In absenta unei cerințe legale, profesionale sau contractuale păstram datele cu caracter personal pentru o perioada care nu depășește 10 ani.

Informare : Contractele noastre comerciale conțin prevederi cu privire la obligațiile parților cu privire la datele cu caracter personal prelucrate in cadrul schimbului de documente si informații aferente contractului. Principala responsabilitate de informare a persoanelor vizate aflate într-o relație contractuala cu clienții si furnizorii noștri revine clienților si furnizorilor noștri, care trebuie ofere informații complete in mod transparent cu privire la partajarea acestor date către alți operatori.  Pentru situațiile in care temeiul legal de prelucrare este consimțământul   obligația ne revine in mod direct si veți fi informat anterior începerii prelucrării.

Persoane asociate posibililor clienți si furnizori

Colectarea datelor: Medical Net colectează date de contact ale posibililor clienți si furnizori, folosind informații pe care aceștia le partajează in mod public. Datele colectate sunt in principal date de contact precum: nume, funcție, email, telefon, momentul la care are loc o întâlnire etc.

Folosirea datelor: Folosim datele colectate pentru a face oferte de servicii personalizate unor posibili clienți, pentru analiza trendurilor pieței si a oportunităților de vânzare, fie pentru prospectarea pieței in vederea achiziționării de bunuri si servicii pentru compania noastră.

Temeiurile de prelucrare: Procesam datele in baza interesului legitim, pe care îl documentam intern in scopul determinării impactului asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.

Prelucram datele cu caracter personal in baza consimțământului pentru unele activități de promovare pe care le putem organiza in scopul dezvoltării afacerii.

Perioada de păstrare a datelor: Păstram datele cu caracter personal pentru atât timp cat ele sunt necesare scopului prelucrării, ținând cont inclusiv de prevederile legale. In absenta unei cerințe legale, profesionale sau contractuale păstram datele cu caracter personal pentru o perioada care nu depășește 10 ani.

Informare: Conform prevederilor Art. 14 alin. 3, litera b din Regulamentul 679/2016 cu privire la informarea persoanelor vizate in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt obținute de la persoana vizata , Medical Net va informa in mod complet si transparent persoanele la momentul in care le va contacta.

Persoane care participa la evenimentele de promovare

Colectarea datelor: Colectarea datelor cu caracter personal se face in mod direct de la persoanele vizate, atât de la distanta prin intermediul resurselor informatice ale operatorului ( site, social media )  cat si prin contact direct in timpul desfășurării unor campanii de promovare. Datele colectate inițial sunt date de contact ale persoanei care dorește sa participe la aceste campanii, pentru obținerea unor beneficii precum bunuri, servicii sau instruire. Selectarea persoanelor care sunt declarate câștigătoare in baza regulamentului de desfășurare al campaniei poate presupune colectarea altor date, necesare obligațiilor legale sau intereselor legitime ale operatorului, precum CNP, copie act de identitate, adresa de domiciliu, etc.

Folosirea datelor: Datele colectate sunt folosite in scopul organizării evenimentelor de promovare precum: comunicarea detaliilor acestor evenimente, comunicarea persoanelor desemnate câștigătoare, obținerea consimțământului pentru comunicări comerciale pentru alte evenimente viitoare.  Datele colectate sunt folosite in întocmirea evidentelor fiscal-contabile, daca este necesar, precum si in scopuri antifraudă. Ele pot fi partajate cu alte companii partenere, care participa la aceste evenimente, precum cele care sunt furnizorii de bunuri si servicii câștigate in timpul campaniei.

Temeiurile de prelucrare: Temeiul legal de prelucrare este in principal cel al consimțământului liber exprimat. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor declarate câștigătoare pentru a-si îndeplini obligațiile legale, in principal cele legate de aspectele financiar-contabile. De asemenea operatorul va folosi aceste date in interes legitim pentru prevenția fraudelor care pot surveni pe parcursul acestor evenimente.

In cazul desfășurării unor evenimente prin intermediul rețelelor sociale, consimțământul de prelucrare al datelor dumneavoastră personale l-ați acordat la momentul creării contului de utilizator pe aceste platforme. Interacțiunea dumneavoastră cu resursele noastre social media( comentarii, reacții la postări, tags ), reprezintă consimțământ de prelucrare pe care ni-l acordați pentru scopurile de mai sus.

Perioada de păstrare a datelor: Datele colectate in timpul campaniilor sunt păstrate pentru o perioada de maxim 30 zile. Datele persoanelor vizate care fac parte din prelucrările fiscal-contabile o perioada de păstrare corespunzătoare prevederilor legale. Datele colectate pentru care operatorul obține consimțământul persoanei vizate in scopul participării acesteia la evenimente viitoare sau alte comunicări legate de marketing sunt păstrate atâta vreme cat persoana vizata își păstrează consimțământul de prelucrare.

In cazul evenimentelor online prin intermediul rețelelor de socializare, datele sunt păstrate si asociate campaniei atâta vreme cat persoana își păstrează consimțământul  de prelucrare acordat rețelei de socializare

Informare: Persoana vizata este informata in mod corespunzător si detaliat cu ocazia fiecărui eveniment la care participa in baza consimțământului liber exprimat. Daca materialele de participare nu permit din motive obiective realizarea unor note de informare corespunzătoare, operatorul va indica locația unde poate fi consultata nota de informare ( afișare in spatiile comerciale, site web, etc )

Persoanele care vizitează spatiile in care ne desfășuram activitatea

Colectarea datelor:  Datele sunt colectate in mod direct de la vizitatori si consta in imagini obținute de dispozitivele de supraveghere audio-video montate in scop de securitate a bunurilor si persoanelor. In anumite spatii sunt colectate suplimentar date de contact ale vizitatorilor precum nume, prenume, oraș, ora venirii si a plecării.

Folosirea datelor: Datele sunt colectate in scopul asigurării securității bunurilor pe care le folosim sau le deținem precum si in scopul securității angajaților, colaboratorilor si a altor persoane aflate in aceste spatii. Datele audio-video sunt înregistrate automat si in permanenta suprascrise de înregistrări noi.  Ele sunt consultate doar daca exista nevoia de a investiga un incident. Datele pot fi partajate cu autoritățile care au atribuții cu privire la siguranța publica la cererea acestora.

Temeiurile de prelucrare: Datele personale sunt prelucrate in baza interesului legitim, pe care îl documentam intern in scopul determinării impactului asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.

Perioada de păstrare a datelor: Datele audio video sunt păstrate pentru o perioada de 30 de zile. Ele sunt ulterior automat șterse la expirarea acestui termen. Datele de contact ale vizitatorilor sunt păstrate pentru o perioada de 3 luni.

Informare: Fiecare spațiu in care ne desfășuram activitatea si care este protejat de echipamente CCTV are afisate imagini sugestive de avertizare cu privire la supravegherea video. De asemenea o nota de informare detaliata este afișata într-o locație ușor accesibila vizitatorilor

Persoanele fizice care beneficiază de serviciile noastre

Colectarea datelor: Politica noastră este sa colectam date in scopuri explicite si specifice si cerem întotdeauna clienților sa partajeze date strict relevante acestor scopuri. Datele colectate sunt folosite in scopurile îndeplinirii obiectivelor contractului cu persoana in cauza. Ele pot face referite la date de contact, activități de afaceri,  informații financiare, date de consum energie.

Folosirea datelor: Folosim datele colectate in scopul administrării contractelor comerciale, a schimbului de documente si informații aferente obligațiilor contractuale, pentru îndeplinirea prevederilor contractuale existente intre parți, pentru o facturare corespunzătoare a serviciilor oferite si in scopul de a dezvolta in permanenta servicii, condiții si facilitați mai bune clienților noștri .

Folosim datele in scopul asigurării securității datelor, inclusiv a celor cu caracter personal, pentru a descoperi, investiga si rezolva orice amenințare la adresa acestora.

Folosim datele prelucrate pentru a îndeplini obligațiile legale si profesionale care ne revin conform specificului activității noastre comerciale.

Datele pot fi folosite si partajate cu alte entități in scop de recuperare a creanțelor.

Temeiurile de prelucrare: Baza legala principala a prelucrării este cea contractuala, conform Art. 6 alin. 1 litera b.

Îndeplinirea obligațiilor noastre cu privire la fiscalitate, precum evidenta si demonstrarea serviciilor pe care le oferim, a serviciilor si bunurilor pe care le achiziționam, sau cu privire la alte legi sau responsabilități profesionale pe care trebuie sa le respectam,   încadrează prelucrările de date personale la Art. 6 alin. 1 litera c. din Regulamentul 679 /2016, obligația legala.   

Procesam datele in baza interesului legitim, pe care îl documentam intern in scopul determinării impactului asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate in cazul activităților de recuperarea a creanțelor, a securizării datelor.

Perioada de păstrare a datelor: Păstram datele cu caracter personal pentru atât timp cat ele sunt necesare scopului prelucrării, ținând cont inclusiv de prevederile legale. In absenta unei cerințe legale, profesionale sau contractuale păstram datele cu caracter personal pentru o perioada care nu depășește 10 ani.

Informare: Contractele noastre comerciale conțin prevederi cu privire la obligațiile parților cu privire la datele cu caracter personal prelucrate in cadrul schimbului de documente si informații aferente contractului. O nota de informare in care sunt detaliate toate prelucrările de date aferente relației este anexata la fiecare contract pe care Medical Net îl încheie cu persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate.

Persoanele care aplica pentru un loc de munca

Colectarea datelor: Colectam date cu caracter personal ca parte a procesului de recrutare. Aceste date le colectam fie direct in cazul in care ne contactați fi indirect printr-o agenție de recrutare, un partener comercial care ne furnizează servicii de leasing de personal, fie prin platformele online specializate ( Ejobs, BestJobs, Linkedin )

Informațiile pe care le procesam sunt datele de contact, informații despre familie, date cu privire la instruire si experiența profesionala anterioara si orice alte date pe care le considerați relevante si le dezvăluiți in CV. Va solicitam sa nu ne dezvăluiți informații încadrate in categoria datelor cu caracter special, așa cum sunt definite ele in Art. 9 al Regulamentului 679/2016, precum rasa, originea etnica, orientările politice, religia, informații biometrie, informații cu privire la sănătate si la viată sexuala.

Folosirea datelor: Folosim aceste date pentru a evalua daca pregătirea si experiența profesionala este adecvata nevoilor noastre. Cu acordul dumneavoastră putem folosi aceste date pentru a va informa cu privire la disponibilitatea altor posturi in cadrul companiei pe viitor sau pentru a va informa despre evenimente legate de munca, unde vom participa.

In cazul in care ne furnizați informații cu caracter special, vom lua masuri de eliminare selectiva  a acestora din sistemele noastre, întrucât nu putem identifica un temei legal de prelucrare adecvat, conform prevederilor regulamentului.

Temeiurile de prelucrare: Păstram si prelucram datele in temeiul obligației legale, pentru prevederile menționate expres in Codul Muncii, dar si in interes contractual, ținând cont de procesul de selecție si evaluare care este premergător procesului de angajare. In cazul in care recrutarea nu are loc, datele vor fi păstrate strict cerându—va consimțământul pentru scopurile menționate anterior.

In cazul colectării datelor de la terți, precum agenții de recrutare, platforme on line sau furnizori de servicii de leasing de personal, prelucram datele in baza consimțământului pe care l-ați dat acestora de a partaja datele dumneavoastră cu alte companii, in scopul ocupării unui loc de munca.

Perioada de păstrare a datelor: In cazul in care recrutarea se finalizează cu succes, aceste date vor fi păstrate si prelucrate in continuare ca parte a datelor pe care le prelucram conform legii in cazul angajaților.  Informațiile aparținând persoanelor care nu au fost angajate vor fi șterse in cel mult 12 luni de la finalizarea procesului de recrutare. Pentru persoanele care își exprima consimțământul pentru a primi informații ulterioare despre disponibilitatea unor poziții in cadrul companiei , păstram datele pe toata perioada in care consimțământul dumneavoastră rămâne valabil.

Informare: Va vom informa in mod complet si transparent in legătura cu prelucrările aferente procesului de recrutare in momentul in care va vom contacta. De asemenea veți semna un formular de consimțământ informat daca avem acordul dumneavoastră sa păstram datele pentru prelucrări ulterioare.

Utilizatori ai resurselor online ale companiei

Politica de confidențialitate a site-ului web si a resurselor social media pe care le administram este detaliata intr-un document separat disponibil online.

Alte persoane care ne contacteaza

Colectarea datelor: Colectam date in mod direct de la persoane care ne contactează pentru întrebări, plângeri, comentarii sau alte aspecte. In aceste situații persoanele controlează datele pe care ni le dezvăluie si vom folosi acele date strict in scopul comunicării si a rezolvării situației sesizate. Datele personale colectate sunt cel mai frecvent date de contact si diferite alte date personale specifice situației in cauza. Colectarea lor se face atât prin formularele de contact pe care le punem la dispoziție prin resursele online, telefonic, prin email sau prin recepționarea de scrisori la sediile noastre

Folosirea datelor: Folosim aceste date pentru a răspunde întrebărilor, plângerilor si in general pentru a menține o comunicare adecvata a tuturor persoanelor interesate sau care au o legătura cu activitatea noastră.

Putem folosi aceste date pentru investigații cu privire la posibile fraude care implica angajații, clienții sau furnizorii noștri.

Temeiurile de prelucrare: Temeiul legal de prelucrare este reprezentat de interesul legitim. In unele situații temeiul de prelucrare poate fi cel al consimțământului, daca vom considera necesar si daca obținem acordul dumneavoastră.

Perioada de păstrare a datelor: Vom păstra datele cu caracter personal atâta vreme cat consideram necesar având in vedere scopul in care sunt prelucrate.

Informare: Va vom informa in mod complet si transparent in legătura cu prelucrările aferente in momentul in care ne veți contacta. De asemenea veți semna un formular de consimțământ informat daca avem acordul dumneavoastră sa păstram datele pentru prelucrări ulterioare.

Calitatea datelor procesate

Compania are in vedere in permanenta respectarea principiilor cu privire la calitatea datelor procesate, conform Art. 5 GDPR. Astfel date sunt prelucrate :

 • legal, echitabil și transparent față de persoana vizată
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal

3      Scopul colectării

Nu folosim datele dvs. personale decât in scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:

 • furnizarea informațiilor solicitate si pentru a răspunde corespondentei primite de la dumneavoastră;
 • promovarea imaginii companiei
 • transmiterea de informații despre noi, promoțiile noastre si despre activitățile si evenimentele noastre si ale partenerilor noștri.
 • gestionarea relațiilor cu clienții. Este posibil sa va solicitam un feedback in legătura cu produsele si serviciile noastre si sa îl comunicam anumitor membri ai personalului nostru in vederea îmbunătățirii ofertelor.
 • marketing personalizat: putem sa va trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a va oferi un produs sau un serviciu. Puteți sa va dezabonați de la ofertele de acest gen. Aveți dreptul de a nu consimți sau de a va opune la activitățile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului in scopul activităților de acest tip.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale si responsabilităților sociale, conform legilor romane si internaționale.

Fiecare prelucrare de date  cu caracter personal are un scop bine definit care este menționat in categoriile de mai sus si care este detaliat in mod corespunzător in documente specifice fiecarui caz de prelucrare in parte.

 

Perioada in care se vor prelucra datele cu caracter personal:

Perioada de păstrare a datelor depinde de temeiul legal al procesării si de categoria de date procesate si sunt menționate in categoriile de prelucrări de mai sus. Ca si principiu general datele personale vor fi prelucrate pentru o perioada minima prevăzută de lege.

In cazul datelor personale ale căror temei legal este consimțământul dumneavoastră procesarea se poate efectua  atâta vreme cat va păstrați acordul, pe care l-ați semnat in prealabil in mod liber si informat, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

După ce expira perioada indicata, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse in conformitate cu politicile si procedurile interne.

Destinatarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților de stat abilitate legal, la cererea acestora in condițiile legii.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi comunicate altor entități comerciale( parteneri, companii din grup) ca si informații.

Parți terțe implicate in prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor mai sus menționate poate presupune implicarea altor entități care sa execute prin contract acțiuni care sa duca la îndeplinirea scopurilor menționate.

Prin procedura, selecția acestor furnizori implica si o faza de evaluare standardizata care evaluează gradul de pregătire si conformitate a activității furnizorului la cerințele GDPR.

Aceste entități sunt persoane împuternicite in sensul GDPR si operează datele dumneavoastră ținând cont de prevederile legale, dar si conform instrucțiunilor ale operatorului. Ele trebuie sa aplice cel puțin aceleași masuri tehnice, organizatorice si juridice ca si operatorul, precum si altele specifice activității lor.

Lista persoanelor împuternicite menționate in mod generic pe categorii de activități poate fi consultata printr-o simpla cerere fie către responsabilii desemnați cu protecția datelor, fie către adresele de contact menționate de companie. Operatorul are dreptul sa schimbe acești furnizori.

Masuri de securitate:

Operatorul si eventualele entități împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor vor stabili garanții tehnologice, fizice, administrative si procedurale, toate conform standardelor acceptate in domeniu, pentru a proteja si pentru a asigura confidențialitatea, integritatea si accesibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate.

Operatorul si entitățile împuternicite de operator vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal si vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), in conformitate cu instrucțiunile, politicile si legile aplicabile operatorului.

Operatorul se asigura ca angajații si colaboratorii proprii prelucrează aceste date respectând politica de confidențialitate impusa si toate procedurile interne implementate cu privire la Regulamentul European nr. 679/2016.

Transferul de date

Operatorul nu realizează transfer de date in afara Spațiului Economic European, pentru nicio operațiune cu privire la datele de mai sus. In cazul in care utilizarea unor soluții tehnice presupune stocarea si prelucrarea datelor înafara Spațiului Economic European, operatorul va tine cont si va analiza in prealabil temeiurile legale ale transferului de date. Prezenta nota de informare va fi actualizata in conformitate.   Masurile de siguranță cu privire la transferuri rămân valabile indiferent de situație.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Regulamentul 679/2016 prevede următoarele drepturi pentru persoanele ale căror date sunt procesate:

 • dreptul de acces
 • dreptul de rectificare
 • dreptul la ștergerea datelor
 • dreptul la restricționarea prelucrării
 • dreptul la portabilitatea datelor
 • dreptul la opoziție
 • dreptul de a retrage consimțământul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări exclusive automate, inclusive crearea de profiluri in accepțiunea GDPR

Pentru toate prelucrările de date personale efectuate in baza unei obligații legale sau aferente unui contract, refuzul de a furniza aceste date poate duce la încetarea relațiilor contractuale dintre parți.

Prelucrările efectuate in baza interesului legitim sunt necesare funcționarii in bune condiții a proceselor interne ale operatorului si sunt conforme cu politicile si procedurile interne, care constituie obligații aferente contractului de munca încheiat intre parți. Toate prelucrările in interes legitim sunt detaliate si aprobate de conducerea organizației si asigura un echilibru intre necesitatea prelucrării si drepturile persoanei vizate. Pentru fiecare prelucrare efectuata in interes legitim puteți solicita consultarea documentației la cerere.

In funcție de temeiul legal al procesării datelor si al prevederilor legale impuse de legislația naționala sau europeana, unele din drepturile de mai sus nu se aplica.

Pentru prelucrările ale căror temei legal este consimțământul aveți dreptul de a cere încetarea acestora in orice moment fie prin mijloacele tehnice puse la dispoziție de resursele media ( dezabonare fluxuri de știri, selectare cookies, etc ) fie prin contactarea societății noastre prin mijloacele clasice puse la dispoziție ( email la gdpr@xdoc.ro sau la numărul de telefon (+4) 0788500083

Operatorul nu are procese decizionale automatizate.

In toate cazurile se pot face solicitări cu privire la datele personale prelucrate, iar operatorul este obligat sa răspundă in termen de 30 de zile. Acest termen poate fi mai lung doar in mod absolut justificat in scris de către operator.

Drepturile dumneavoastră se pot exercita prin cerere fie către responsabilii desemnați cu protecția datelor cu caracter personal fie către adresele de contact menționate de companie.

De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Romania, in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

Instituția căreia puteți adresa pentru a depune o plângere este:

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, București

anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

 

+40.318.059.211

+40.318.059.212

 

 

 

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: nu exista obligație legala si nu este desemnat